Thứ Hai, 4 tháng 7, 2011

Đáp án môn Lý mã đề 157 đại học khối A năm 2011

ề thi + Gợi ý giải môn vật lý khối A năm 2011 - Mã đề 157

Đề Lý - Mã đề 157     


Đáp án môn lý mã đề 157: 1a, 2a, 3d, 4a, 5d, 6b, 7d, 8a, 9c, 10d, 11d, 12c, 13c, 14a, 15a, 16b, 17d, 18a, 19d, 20d, 21a, 22c, 23c, 24d, 25c, 26a, 27b, 28c, 29b, 30a, 31d, 32c, 33a, 34d, 35a, 36b, 37b, 38b, 39d, 40a, 41c, 42b, 43a, 44b, 45c, 46b, 47c, 48d, 49b, 50b


Đáp án môn lý mã đề 9361d 2a 3c 4c 5b 6d 7c 8c 9a 10a 11b 12b 13c 14a 15a 16b 17d 18b 19d 20c 21b 22c 23d 24d 25a 26c 27d 28a 29b 30a 31b 32c 33b 34d 35d 36a 37c 38c 39b 40d 41c 42c 43a 44b 45b 46c 47a 48d 49d 50c

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét