Thứ Hai, 4 tháng 7, 2011

Đáp án môn Lý mã đề 817 đại học khối A năm 2011

Đề thi + Gợi ý giải môn vật lý khối A năm 2011 - Mã đề 817

Từ các bạn thí sinh 
1A-2C-3A-4A-5C-6A-7C-8A-9B-10A-11D-12C-13B-14D-15D-16B-17C-18D-19A-20C-21D-22D-23B-24D-25B-26A-27B-28C-29A 30B-31A-32B-33C-34D-35D-36B-37D-38B-39A-40D-41D-42B-43B-44A-45B-46C-47C-48C-49C-50B-51D-52A-53C-54C-55B-56B-57A-58B-59D-60B.
(Chính xác khoảng 80%)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét